Nếu bị (lag/không xem được) hãy ấn vào nút (LOT|AHS|BTR|Hydrax) để chuyển đổi server
Tổng Hợp