8.7 - 41 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Cốt truyện: Chuyện về 2 anh Giê-su và Phật Tổ Như Lai thuê cùng một nhà.