Nếu bị (lag/không xem được) hãy ấn vào nút (LOT|HYDRAX|MOE|KOL) để chuyển đổi server

1->26 là SS1 ||| 27 trở đi là SS2