8.3 - 22 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Một năm sau cuộc chiến với Innovator, Ban và những người bạn mới và cũ tiếp tục chiến đấu để ngăn cản kế hoạch thôn tính trái đất của Detector.