9.3 - 852 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Phần 2 của Attack on Titan, chiến đấu bọn titan khổng lồ.